§ 3. Medlemmer

3.1

Foreningen anvender ekspektanceliste. For at blive skrevet på ekspektancelisten som passiv medlem opkræves et gebyr som fastsættes af generalforsamlingen. Passive medlemmer af N/F Lille Nok skal være tilmeldt Kolonihaveforbundet.
Kontingentet til Kolonihaveforbundet opkræves for passive medlemmer af N/F Lille Nok en gang årlig sammen med et beløb til dækning af diverse omkostninger.

3.2

Som medlem kan optages både personer, som samtidig med medlemskabets ikrafttræden lejer en have (aktive medlemmer) samt personer, som ønsker at overtage en have, når foreningen er i stand til at stille en sådan til rådighed (passive medlemmer).

3.3

Medlemmet skal have fast og lovlig bopæl i Københavns Kommune, eller i de kommuner, der geografisk støder op til København samt Dragør Kommune og være tilmeldt folkeregistret samme sted. Foreningens medlemmer er forpligtet til at meddele adresseændring. Hvis en haveejer ikke har oplyst adresseændring skriftligt til foreningens bestyrelse senest 14 dage efter flytning, pålægges haveejeren et gebyr på 150 kr. til dækning af foreningens omkostninger ved fremskaffelse af den nye adresse. I de kommuner, hvor det er et krav, at man bor i kommunen for at erhverve kolonihave, er medlemmet forpligtet til at straks at opsige sit lejemål ved fraflytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen fremsende skriftlig opsigelse, almindelig og anbefalet, med opsigelse 14 dage efter opsigelsen er fremkommet. Ved sådanne opsigelser / ophævelser forholdes som angivet i generelle bestemmelser for medlemmers investering i og på lejet havelod og nærværende vedtægts § 7.

3.4

Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse. Ved ethvert lejeforhold udstedes en lejekontrakt. Lejekontrakten er den til enhver tid gældende standard lejekontrakt udarbejdet af Kolonihaveforbundet, hvis bestemmelser sammen med nærværende vedtægt er gældende for lejeforholdet.

3.5

Hvert medlem kan kun erhverve 1 have og kan ikke samtidig være medlem af anden haveforening under Kolonihaveforbundet.
Derudover må havens medlemmer ikke have hus m / have, sommerhus eller kolonihave.
Generalforsamlingen kan dog dispensere i særlige tilfælde.

3.6

Et medlem kan skrive en ægtefælle, en samboende med fælles folkeregisteradresse, en livsarving eller slægtning i lige linje på lejekontrakten. Medlemmet kan fortsætte som medlejer, eller man kan overlade lejemålet i sin helhed til den, man får skrevet på kontrakten. Antallet af lejere af samme havelod er begrænset til 2 personer.

3.7

Haven skal passes af lejeren selv. Hvis man ikke ønsker at fortsætte lejemålet, skal man udmelde sig ved henvendelse til bestyrelsen.