Byggeregler for nyttehaver

Byggeregler for kolonihaver og daghaver i Københavns Kommune

 

 1. Der må på det enkelte havelod kun opføres en bygning.
  Den samlede bebyggelse på et lod må maksimalt udgøre 15% af grundarealet af det enkelte lod.
  Der må dog maksimalt bygges 25 m2 – dog eksklusiv åbne og overdækkede terrasser. En overdækket terrasse skal være åben i hele den ene side evt. med brystværn på max. 1 m.
  Bebyggelsen skal være i en etage med mulighed for tårne, spir, og kupler inden for den maksimale bygningshøjde på 3 m.
  Et legehus på max. 4,9 m2 kan opsættes.
  Drivhus max. 9,9 m2 må opstilles overalt på havelodden og skal benyttes som drivhus.
 2. Bebyggelsens ydervægge samt beklædning skal opføres i træ eller fibercement-facadeplanker.
 3. Bebyggelsen skal opføres på punktfundament, sokkelsten, rørstøbning, og der skal etableres rottesikring.
 4. Det tilstræbes, at bygningen opføres parallelt eller vinkelret på havelodden og følger byggelinjen.
 5. Bebyggelsen må ikke indrettes til overnatning eller fast beboelse.
 6. Enhver bygning og træterrasse skal ligge mindst 2,5 m fra lodskel. Cementfliser og træfliser lagt direkte på jorden betragtes ikke som terrasse. Såfremt skelafstanden ikke kan overholdes, skal lejer ansøge udlejer om eventuel dispensation fra reglen om skelafstand.
 7. Lovlige regnvandsfaskiner skal placeres 2,5 m fra skel.
 8. Tegningsmateriale med samtlige mål på byggeri, skelafstand for såvel nybygning som ændring af bebyggelsen skal godkendes af bestyrelsen for haveforeningen. Ved bygningsændring skal oprindelige byggeår oplyses. Bestyrelsen videresender byggeansøgning til Kreds 1 til godkendelse. Byggeri/ændring må først påbegyndes efter godkendelse i kredsen.
  Alt godkendt byggeri skal være tilendebragt inden for 1 år fra godkendelsesdato.
 9. Bemærk at for byggeri fra før 19921 gælder særlige regler iht. “Aftale om fortolkning af 1992-dispensationen for koloni- og nyttehaver” gældende fra 17. december 2015.

Dispensation for ovennævnte kan kun gives af Københavns Kommune. Ansøgning fremsendes gennem bestyrelsen til Kreds 1.

Byggetilladelse til etablering af foreningshuse søges hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri, Njalsgade 13, 2300 København S gennem Kreds 1.

Kolonihaveforbundet, Kreds 1
26. maj 2016