3. Havehold

3.1

Lejerne afgør selv, om de vil anlægge pryd- eller køkkenhave, men haverne må ikke benyttes til erhverv af nogen art.

3.2

Det påhviler hvert medlem at holde sin have tilplantet.

3.3

Påbegyndelsen af haven skal ske senest 1. maj.

3.4

Hække mod stier, veje og andre fællesarealer skal klippes og vedligeholdes på begge sider.

3.5

Hækkene mod gangstier må ikke være højere end 1,30 meter og 50 cm. i bredden. Hækkene mod offentligt areal (dvs. mod vejen og Nokken) må højest være 1,80 meter. Hækkene i umiddelbare naboskel er som hovedregel højest 1,30 meter. Såfremt begge naboer i skel er enige, kan man dog gå op til højest 1,80 meter, hvilket dog skal genforhandles, hvis man får ny nabo.

3.6

Hvert medlem skal holde sin have og de til haven stødende gange rensede og fri for ukrudt. Hvor der er haver på begge sider af gangen gælder rensningspligten til gangens midte.

3.7

Undlader en havelejer at holde vej eller hæk har bestyrelsen ret til at lade det forsømte blive udført for havelejers regning.

3.8

I haverne skal græsarealer holdes klippede, og blomsterbede og urtehaver skal holdes fri for ukrudt (normalt uønsket plantevækst), især frøbærende og rodspredende planter.

3.9

Der må ikke opstilles plankeværk i skel på grunden.

3.10

Beplantning i egen have må ikke have en højde over 1,80 meter, hvis den er til gene for naboerne, og i øvrigt må beplantningen ikke være til gene for naboer.

3.11

Der må ikke plantes nærmere skel og vandinstallationer end 30 cm.

3.12

Der må så vidt muligt ikke anvendes insektmidler, ukrudtsmidler og midler mod skadedyr.

3.13

På hvert havelod skal der forefindes en kompost. Frembringes der mere haveaffald, end det der kan komposteres, bortfjerner lejeren selv det overskydende haveaffald, der opstilles dog stadig container til haveaffald 3-4 gange årligt.

3.14

Henkastning af haveaffald og andet affald på tilstødende arealer er strengt forbudt.

3.15

Der må ikke foretages afbrænding på havelodderne. Det er dog tilladt at bruge grill. Det er tilladt at have åbent ildsted til grillformål.

3.16

Redskabsskur, skur til storskrald, toiletter, trillebøre, opslagstavler og øvrigt inventar stilles under medlemmernes beskyttelse.

3.17

Trillebøre og redskaber skal straks efter brugen rengøres og henstilles i skuret, hvorfra det er hentet.

3.18

Bestyrelsen er pligtige til at efterse haverne, og om fornødent påtale manglende vedligeholdelse.

3.19

Opbevaring af campingvogne, biler, både, uindregistrerede køretøjer, skurvogne og lignende må ikke henstilles i haveforeningen. Derudover må materialer, udover til eget brug, heller ikke henstilles i haveforeningen. Telte må ikke opstilles permanent.