§ 5. Lejeafgift til foreningen

5.1

Lejeafgiften for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra de budgetter m. m. som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan endvidere fastsætte engangsbeløb til arbejder i foreningen, såsom kloak, vandledningsnedlæggelser, el opsætning og lign. Et sådant engangsbeløb er pligtig ydelse i lejeforholdet.

5.2

Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse, som påhviler medlemmet, til betaling på en helligdag, en lørdag eller på grundlovsdagen, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag. Betaling anses for rettidig, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag.

5.3

Er lejen eller anden pligtig pengeydelse ikke betalt rettidig, kan foreningen kræve et gebyr på 100 kr. + tillæg af 2% af det skyldige beløb ud over 1.000 kr. for hver forsinket indbetaling samt opkræve de omkostninger der er til udsendelse af anbefalede breve, oplysning om ny adresse via folkeregisteret, og øvrige omkostninger der påføres haveforeningen på grund af manglende overholdelse af betalingen.

5.4

Såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse, ikke er betalt rettidig, kan forholdes som angivet i nærværende vedtægts § 7.

5.5

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den for vedkommende medlems havelod værende bebyggelse, beplantning m. v. forud for alle andre kreditorer. Nærværende bestemmelsen er at tinglyse pantstiftende.