§ 6. Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

6.1

Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m. m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

6.2

Bestyrelsen er berettiget til at fastsætte supplerende bestemmelser, som i givet fald skal godkendes på førstkommende generalforsamling.

6.3

I flg. kontrakt med Københavns Kommune og de deraf afledte byggeregler fra Kreds 1 for nyttehaver gælder følgende byggeregler:

 • Det bebyggede areal må ikke overstige 15 % af grundens størrelse i m2, max. 25m2.
 • Der må kun opføres en bygning på havelodden.
 • En åben terrasse er tilladt og må sammenbygges med huset eller placeres et andet sted på grunden.
 • En overdækket terrasse skal være åben i mindst hele den ene side med brystværn på max. 1,0 m.
 • Et drivhus er tilladt, når det kun bruges til drivhus, og må ikke overstige 9,9m2.
 • Legehus max 4,2m2.
 • Såvel drivhus som legehus betragtes som løsøre.
 • Alt byggeri inkl. træterrasser skal placeres 2,5m fra skel og må ikke have en totalhøjde på over 3m fra terræn.
 • Det tilstræbes at bygningen opføres parallelt eller vinkelret på havelodden og følger byggelinjen.
 • Bebyggelsens yderside skal opføres i træ og på sokkelsten.
 • Der skal rottesikres mellem stenene.
 • Bebyggelsen må ikke indrettes til fast beboelse.
 • Før byggestart skal 2 ens tegninger indleveres til bestyrelsen.
 • Tegninger skal godkendes af såvel bestyrelsen som kreds 1 inden byggeriet må påbegyndes.
 • Byggeriet skal færdigmeldes bestyrelsen.

For ovennævnte kan bestyrelsen og Kreds 1 IKKE DISPENSERE.
Dispensation kan kun gives med ansøgning til Københavns Kommune gennem kreds 1.

6.4

Medlemmet er pligtig at holde sig alle bestemmelser efterrettelig, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejekontrakten vedrørende haven indeholdte bestemmelser, samt de bestemmelser der indeholdes i kolonihaveforbundets ”Hovedbestemmelser omfattende haveafståelse i kolonihaveområder”. Ved overtrædelse af disse bestemmelser kan der ske ophævelse af lejemålet, jfr. nærværende vedtægts § 7.

6.5

Ved ophævelse af lejemål i henhold til denne Vedtægts § 6 er medlemmet berettiget til, senest 8 dage efter modtagelse af ophævelse, skriftligt at forlange spørgsmålet endelig afgjort på en generalforsamling / ekstraordinær generalforsamling.