§ 7. Opsigelse eller ophævelse af lejemål

7.1

Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom af foreningens bestyrelse er afsendt eller fremsat. Det er dog en forudsætning for ophævelsen af lejeaftalen, at foreningens påkrav skal være afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet kan ophæves, hvis lejerestance m. m. ikke betales inden udløbet af den angivne frist.

7.2

Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods foreningens indsigelse forsætter dermed.

7.3

Hvert medlem er pligtig til at holde sin grund i orden – herunder at holde den fri for frøbærende ukrudt. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have. Lader et medlem sin have forfalde, således at den virker generende for omkringliggende havelejere, eller for havekolonien som helhed, er bestyrelsen pligtig at meddele den pågældende en frist på 14 dage til at bringe haven i behørig stand. Skulle det vise sig, at anmodningen ikke er efterkommet, får lejeren en sidste frist på 8 dage. Herefter kan bestyrelsen kollektivt beslutte at ophæve lejemålet. Foreningens bestyrelse er berettiget til at foretage ophævelse af den indgåede lejeaftale, såfremt et medlem helt eller delvist undlader at dyrke sit havelod – medmindre sygdom eller længere tids ferie er meddelt til bestyrelsen.

7.4

Har medlemmet ikke inden 1 måned efter opsigelse / ophævelse bortfjernet eller afhændet sin bebyggelse, eller er afhændelsen i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, ifølge ventelisten, hvem der skal overtage have og bebyggelse, og de vilkår overtagelsen skal ske på.
Såfremt bebyggelsen ikke kan afhændes i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at afhænde bebyggelsen bedst muligt, evt. ved aktion.
Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift, der er forbundet med opsigelsen og afhændelsen, herunder bl.a. advokatomkostninger, retsgebyrer og lejerestance m. m.
Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab og lejeaftale sker, er det pågældende medlem pligtig at svare foreningen leje og andre ydelser havelodden vedrørende, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet er pligtig at vedligeholde haven i samme periode.

7.5

Afgår medlemmet ved døden før lejemålets udløb, er såvel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel.
Dog gælder, at en efterlevende ægtefælde har ret til at fortsætte i lejeaftalen med foreningen, medmindre foreningen gør det antageligt, at den har vægtige grunde til at modsætte sig dette, at en person, med hvem den afdøde har levet i et ægteskabslignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldets indtræden, skal have samme ret, for så vidt den pågældende efter foreningens skøn inden for den forløbne tid har taget direkte del i havens pasning og pleje m. m. , og under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldets indtræden, at slægtninge i op – og nedstigende linie har samme ret, såfremt det godtgøres, at de på tilsvarende måde har taget del i havens pasning og pleje.
Bestyrelsen inden for foreningen afgør alene, om de ovenfor anførte vilkår er opfyldt