§ 9. Generalforsamlingen

9.1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

9.2

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning og med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter.

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Årsregnskab med evt. revisionsberetning.
  4. Indkomne forslag.
  5. Godkendelse af budget.
  6. Valg af formand / kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleanter.
  9. Valg af vurderingsudvalg.
  10. Eventuelt

9.3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller når ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftlig krav om ekstraordinær generalforsamling.
Der kan ikke træffes nogen beslutning, hvis ikke mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret den ekstraordinære generalforsamling, er repræsenteret.

9.4

Ordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan dog indkaldes med 8 dages varsel.

9.5

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 måned efter regnskabsårets udløb, hvorefter de skal optages på den dagsorden, som udsendes til medlemmerne. Regnskabsåret følger kalenderåret.

9.6

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes myndige husstand.

9.7

Hvert havelod har én stemme.

9.8

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.9

Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødte stemmeberettige ved simpelt flertal undtagen når det drejer sig om vedtægtsændringer hvortil kræves 2/3 flertal, – og når det drejer sig om:
Optagelse af kollektive lån, eller ekstraordinære indskud, jfr. § 5 pkt. 5.1, eller haveforeningens eventuelle opløsning. Dertil kræves at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer er gået ind herfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

9.10

Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent, sekretær samt på bestyrelsens vegne af formanden.